پشت بانی

( پُشْت بانی )
{ پُشْت + با + نی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - پشت پناہی، حمایت، مدد۔