پشت پناہ

( پُشْت پَناہ )
{ پُشْت + پَناہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حمایتی، حامی، مددگار، معاون، حمایت، مدد، تعاون۔