پشت در پشت

( پُشْت دَر پُشْت )
{ پُشْت + دَر + پُشْت }
( فارسی )

تفصیلات


متعلق فعل
١ - پشت بہ پشت۔