پشت گرمی

( پُشْت گَرْمی )
{ پُشْت + گَر + می }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - حمایت، مدد، کمک، اعانت، پشت پناہی۔