اچک پن

( اُچَک پَن )
{ اُچَک + پَن }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چوری، بدمعاشی۔