احوال گیر

( اَحْوال گِیر )
{ اَح + وال + گِیر }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دکھ درد خصوصاً بیماری میں خیر خبر لینے والا، تیمار دار۔