اراضی سکنی

( اَراضِی سَکْنی )
{ اَرا + ضِیے + سَک + نی }

تفصیلات


اسم ظرف مکاں
١ - بود و باش کے مکانات کی اراضی، سکونتی زمین۔