اشرافیت

( اَشْرافِیَّت )
{ اَش + را + فیْ + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شرافت (جو خاندانی بلندی اخلاق یا دیگر اسباب کی بنا پر ہو)۔