اشراقیت

( اِشْراقِیَّت )
{ اِش + را + قیْ + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اشراق کی کیفیت یا عمل صورت حال۔