اشیر باد

( اَشِیر باد )
{ اَشِیر + باد }
( ہندی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - (ہندو) دعائے خیر و برکت۔