ابناسی

( اَبِناسی )
{ اَبِنا + سی }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - غیرفانی، لازوال۔