ابہت

( اُبَّہَت )
{ اُب + بَہَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شان و شوکت، بڑائی، بزرگی۔