اپسرا پتی

( اَپْسَرا پَتی )
{ اَپ سَرا + پَتی }

تفصیلات


اسم معرفہ
١ - (مجازاً) راجا اِنْدر۔