اریب

( اَرِیب )
{ اَرِیب }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دانشمند، عاقل۔