ازبر

( اَزبَر )
{ اَز + بَر }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نوک زباں، حفظ، زبانی یاد۔