پھند

( پَھنْد )
{ پَھنْد }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مکر، فریب، ترکیب، چھند