پدیدار

( پَدِیدار )
{ پَدی + دار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ظاہر، آشکار، نمایاں، نمودار، مشہور، ہویدا، روشن، واضح، مکشوف۔