اعدادیات

( اَعْدادِیات )
{ اَع + دا + دِیات }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - علم اعداد و شمار، شماریات۔