افگار

( اَفْگار )
{ اَف + گار }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مجروح، زخمی۔