سرنڈر

( سَرِنْڈَر )
{ سَرِن (کسرہ ر مجہول) + ڈَر }
( انگریزی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سپردگی، دست برداری، قبول اطاعت۔