سرود گاہ

( سُرُود گاہ )
{ سُرُود + گاہ }
( فارسی )

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - سرود خانہ۔