سعادت ازلی

( سَعادَتِ اَزْلی )
{ سَعا + دَ + تے + اَز + لی }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - نیک سرشت یا خوش قسمتی۔