سفلہ زاد

( سِفْلَہ زاد )
{ سِف + لَہ + زاد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیج، بدسرشت۔