اوشیک

( اَوَشِیَک )
{ اَوَش + شِیَک }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ضروری، لازمی۔