امیری

( اَمِیری )
{ اَمی + ری }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دولت مندی، ثروت، سرداری، حکومت۔