انبازی

( اَنْبازی )
{ اَن (ن غنہ) + با + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ہمسری، شرکت، برابری۔