لزج

( لَزِج )
{ لَزِج }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - چپکنے والا، چپچپاہٹ والا، لیسدار، چیپدار، لعاب دار، سریش کی مانند، چپچپا۔