لشکار

( لَشْکار )
{ لَش + کار }
( مقامی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چمک، دمک، آب و تاب۔