لہو و بازی

( لَہُو و بازی )
{ لَہُو + او(و مجہول) + با + زی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - کھیل کود، عیش و نشاط۔