اگلا دن

( اَگْلا دِن )
{ اَگ + لا + دِن }

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - (مجازاً) روز قیامت۔