ان داتا

( اَن داتا )
{ اَن + دا + تا }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - رزق رساں، روزی دینے والا، رب، خدا۔