انحراف ورزی

( اِنْحِراف ورْزی )
{ اِن + حِراف + ور + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - رو گردانی، سرکش، نافرمانی، بغاوت۔