سقم

( سُقْم )
{ سُقْم }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بیماری، نقص، عیب، خرابی، غلطی۔