انفرادیت پسند

( اِنْفِرادِیَت پَسَنْد )
{ اِن + فِرا + دِیَت + پَسَنْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (عمرانیات) انفرادیت پرست۔