اولاد در اولاد

( اَولاد دَر اَولاد )
{ اَو (و لین) + لاد + دَر + اَو (و لین) + لاد }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ذریات۔