اہل ولایت

( اَہْلِ ولَایَت )
{ اَہ + لے + وَلا + یَت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - افغانی یا ایرانی۔