ایرا غیرا نتھو خیرا

( اَیرا غَیرا نَتُّھو خَیرا )
{ اَے (ی لین) + را + غَے (ی لین) + را + نَتھ + تھو + خَے (ی لین) + را }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ایرا غیرا (عموماً مغیرہ یا حالت جمع میں) غیر آدمی، غیر متعلق یا کم حیثیت شخص۔