نئی تنقید

( نَئی تَنْقِید )
{ نَئی + تَن + قِید }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (ادب) جدید تر تنقید۔