نئی طرز

( نَئی طَرْز )
{ نَئی + طَرْز }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - جدید وضع، نیا انداز۔