نی انداز

( نَی اَنْداز )
{ نَی + اَن + داز }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نی اسلوب، جدید وضع و طریقے۔