نی نی اسلوب

( نَی نَی اَسْلُوب )
{ نَی + نَی + اَس + لُوب }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نی نی انداز، جدید رنگ ڈھنگ، نی طور طریقے۔