نا امید

( نا اُمِّّید )
{ نا + ام ُ + مِید }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مایوس، نراش، ناکام، نامراد، بے آس۔