نابودگی

( نابُودَگی )
{ نا + بُو + دَگی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نابودی، فنا، عدم۔