نا تراشیدگی

( نا تَراشِیدَگی )
{ نا + تَرا + شی + دَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (مجازاً) ناشائستگی، بدتہذیبی، گنوار پن، جہالت نیز موٹاپا۔