ناتوانگی

( ناتُوانَگی )
{ نا + تُوا + نَگی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ضعیفی، کمزوری، ناطاقتی۔