ناروا داری

( نارَوا داری )
{ نا + رَوا + دا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - روا دار نہ ہونا، جائز نہ رکھنا، ناپسندیدگی، نامنظوری، (مجازاً) بے مروتی۔