کافر نعمتی

( کافِر نِعْمَتی )
{ کا + فِر + نِع + مَتی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کفران نعمت کرنا، ناشکر گذاری، ناسپاسی نیز نمک حرامی۔