کرد

( کِرْد )
{ کِرْد }
( مقامی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (دکانداری) حساب آمدنی و خرچ۔