کرسی بہ کرسی

( کُرْسی بَہ کُرْسی )
{ کُر + سی + بَہ + کُر + سی }
( عربی )

تفصیلات


متعلق فعل
١ - نسلاً بعد نسل، پشت در پشت، قدیم سے۔