ایمان داری

( اِیمان داری )
{ ای + مان + دا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ایماندار کا اسم کیفیت۔